News ข่าวรถยนต์รถใหม่, Room Car ห้องความรู้เรื่องรถ, สาระรถยนต์

รู้ยัง! ซ่อมรถสามารถลดภาษีได้ภายในปี 2559

เป็นที่น่าสนใจตั้งมากๆเมื่อมีการลดหย่อนภาษีปี 2559 ที่หลากหลายช่วยลดค่าใช้จ่ายไปบางส่วนโดยจะสิ้นปีแล้วเราขอเสนอหัวข้อ ซ่อมรถสามารถลดหย่อยภาษีได้โดยมาจาก ” มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2559 ” fix a car 1 2

2559 133

โดยมีหลักการดังนี้

1. กำหนดให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือ ค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

(2) ผู้มีเงินได้ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและชำระราคาค่าสินค้าหรือค่าบริการ ในช่วงเวลา ดังกล่าว และ ต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าหรือรับบริการเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

(3) การซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเป็นการซื้อสินค้าเพื่อใช้ในประเทศหรือบริการเพื่อใช้ในประเทศเท่านั้น และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 7 แต่สินค้านั้น ไม่รวมถึงการซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ ามัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ และ การบริการนั้นไม่รวมถึงการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ส ำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และการจ่ายค่าที่พัก ในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

15 Aug 2007 --- Two car mechanics looking at car engine in auto repair shop --- Image by © Juice Images/Corbis

สรุปใจความสำคัญได้ดังี้

1.ต้องออกใบกำกับภาษีได้ – ข้อสำคัญควรรู้ก็คืออู่ที่คุณนำรถไปซ่อมสามารถออกใบกำกับภาษีได้ แสดงว่าต้องเป็นบริษัท ห้างร้าน หรือศูนย์บริการที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น โดยใบกำกับภาษีนั้นจะต้องเป็นชื่อคุณเอง พร้อมที่อยู่ตามบัตรประชาชน จึงสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

2.ครอบคลุมทั้งเรื่องค่าซ่อม และ ค่าอะไหล่ – ตามกฏสามารถลดหย่อนได้ทั้งค่าซ่อมและอะไหล่โดยราคาต้องไม่เกิน 15,000 บาทตามกฏหมายกำหนด โดยจะต้องเข้าบริการและเสร็จภายใน 1-31 ธันวาคม 2559 ซึ่งการซ่อมดังกล่าวไม่ต้องออกใบรายการแยกว่าอะไหล่หรือซ่อมแต่รวมรายการเป็นใบกำกับภาษีเพียงใบเดียวเท่านี้ก็สามารถลดหย่อนภาษีได้

ปีนี้ต้องขอบคุณภาครัฐจริงๆที่ช่วยในเรื่องภาษีแต่ก็ว่าอย่างว่าเถอะ ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากให้ช่วยให้ดีกว่านี้ขอให้มีความสุขในปีใหม่ 2560 ครับ

เรียบเรียงโดย Car250.com

Thank :  © Juice Images/Corbis


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.