News ข่าวรถยนต์รถใหม่, Promotion, Room Car ห้องความรู้เรื่องรถ, สาระรถยนต์, โปรโมชั่น ประกันรถยนต์

7 ประโยชน์ของการทำประกันภัยรถยนต์

จากหนังสือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้คำจำกัดความของการประกันภัยรถยนต์ไว้ว่า การที่บุคคลหนึ่งซึ่งในที่นี้ เรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” ได้โอนความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไปให้บุคคลไปให้ อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” รับเสี่ยงภัยแทนโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทนในการที่ผู้รับประกันภัยยอมเสี่ยงภัยนั้น

ซึ่งเงินจำนวนนี้ เรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” เมื่อผู้รับประกันภัยยอมเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยแล้ว หากรถยนต์คัน ที่เอาประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถยนต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งภายนอกและที่โดยสารอยู่ในรถยนต์คันนั้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน”

โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เท่ากับจำนวน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้ ซึ่งเงินจำนวนเงินที่ตกลงทำสัญญาไว้ เรียกว่า “จำนวนเงินเอาประกันภัย”

โดยสรุปแล้ว การทำประกันภัยรถยนต์ ก็คือ การบริหารความเสี่ยงภัยที่เกิดจากรถยนต์ โดยย้ายความเสี่ยงที่จะเกิดกับผู้ขับขี่รถยนต์ ไปยังบริษัทที่รับทำประกันภัยรถยนต์นั่นเอง

Ffs

โดยที่การประกันภัยรถยนต์จะให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

 

  • ประกันภัยรถยนต์ช่วยบริหารสินทรัพย์ แม้ไม่อาจคาดคะเนความเสียหายจากอุบัติภัยทางรถยนต์ได้ แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าชดเชย และค่าใช้จ่าย เช่นค่าซ่อมรถ ค่าเสียหายของคู่กรณี หรือค่ารักษาพยาบาลได้ การทำประกันภัยช่วยให้มั่นใจได้ว่ายังมีรถใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพ ลดการสูญเสียสินทรัพย์แบบไม่คาดฝัน
    1. ให้สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พ.ร.บ. หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นกฎหมายบังคับที่ให้ความคุ้มครองแก่ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ เช่นว่า คนขับขี่ คนโดยสาร หรือคนเดินข้างถนน ผู้คนเหล่านี้สามารถได้รับตัวเข้ารับการรักษาโดยใช้สิทธิจาก พ.ร.บ. โดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
  • ให้ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยเอง นอกเสียจากการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล ชดเชยจากสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตแล้ว เป็นหลักประกันให้ครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียชีวิต การทำประกันภัยยังช่วยลดภาระ ด้านการผ่อนค่างวดเมื่อรถเกิดการสูญหายเพราะถูกโจรกรรม
  1. สร้างเสถียรภาพให้กับธุรกิจ การประกันภัยรถยนต์ช่วยเพิ่มความมั่นคงต่อองค์กร บริษัท หรือหน่วยงาน แม้อุบัติเหตุทางรถยนต์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายของบุคลากรของหน่วยงาน นั่นหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรด้านเวลา ส่งผลต่องานของหน่วยงาน แต่การประกันภัยจะช่วยลดความเสียหายด้านการเงินของหน่วยงาน ลดปัญหาด้านกระแสเงินสด ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากอุบัติภัยจากรถยนต์
  2. ลดภาระของสังคม การทำประกันภัยเป็นการสร้างหลักประกันให้กับสมาชิกในสังคมว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ จะมีผู้คุ้มครองดูแล รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย และบาดเจ็บ โดยที่ผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องมีเงินก็ได้
  3. พัฒนาประเทศชาติ การทำประกันภัย ถือว่าเป็นการออมหรือการสะสมทุนของประเทศอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุ โดยไปช่วยลดภาระและงบประมาณของประเทศแล้ว บริษัทที่รับประกันภัยก็ยังสามารถนำเงินก้อนนี้ ไปใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่ง
  4. ปกป้องทรัพย์สินสาธารณะ นอกเสียจากที่ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองรถยนต์ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกแล้ว ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ยังครอบคลุมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุหรือทรัพย์สินสาธารณะ อย่างเช่น บ้านเรือน ป้ายไฟ เสาไฟฟ้า อีกด้วย

แม้การทำประกันภัยรถยนต์จะไม่ใช่หนทางที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยลดภาระหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขึ้น

ลงทะเบียนเช็คแผนประกันรถยนต์ได้ที่ : frank.co.th


You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.