Hydrovolt โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ฯ ในนอร์เวย์ ใหญ่สุดในยุโรป กู้คืนได้กว่า 95% รองรับ 12,000 ตันต่อปี

Advertisement Advertisement บริษัทร่วมทุนด้านการรีไซเคิ … อ่านเพิ่มเติม Hydrovolt โรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ฯ ในนอร์เวย์ ใหญ่สุดในยุโรป กู้คืนได้กว่า 95% รองรับ 12,000 ตันต่อปี