car250.com เว็บไซต์ของคนรักรถ ข่าวรถใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2023
News ข่าวรถยนต์รถใหม่

ลูกหนี้เฮ! งดบังคับคดี หนี้สิน 3 เดือน นับตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563

Advertisement

Advertisement
  • แจ้งเลื่อนรับการตั้งเรื่องบังคับคดีออกไปเป็นระยะเวลา 3 เดือน เว้นแต่ใกล้ครบระยะเวลาบังคับคดี 10 ปี หรือ เกรงว่าจะมีการจำหน่ายจ่ายโอน
  • งดออกไปดำเนินการบังคับคดีนอกสถานที่ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน / ฉุกเฉินตามคำสั่งศาล
  • ให้สำนักงานบังคับคดีรายงานศาลเพื่อขออนุญาตงดขายทอดตลาดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและลดโอกาสการติดเชื้อระบาด กรมบังคับคดีจึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี ดังนี้

          1. ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งเลื่อนการรับตั้งเรื่องบังคับคดีออกไปเป็นเวลา 3 เดือน ในกรณีที่มีการขอตั้งเรื่องบังคับคดีโดยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่เป็นสถานบันการเงินหรือนิติบุคคล รายละเอียดปรากฏในบันทึกข้อความของกรมบังคับคดีที่แนบมาพร้อมนี้ เว้นแต่ในกรณีที่การบังคับคดีใกล้พ้นระยะเวลาการบังคับคดี 10 ปี หรือกรณีที่ขอบังคับคดีกับทรัพย์สืบพบที่เกรงว่าจะจำหน่ายจ่ายโอน ยังคงต้องดำเนินการบังคับคดีไปตามปกติ

          2. ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดออกไปดำเนินการบังคับคดีนอกสถานที่ทำการทุกประเภท เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีฉุกเฉินตามคำสั่งศาล

          3. ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 1.ขอตั้งเรื่องบังคับคดีใ้ห้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งขอความร่วมมือให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเลื่อนการตั้งเรื่องบังคับคดีออกไปก่อน

          4. ในคดีที่มีกำหนดขายทอดตลาดในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้สำนักงานบังคับคดีรายงานศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งศาลอนุญาตให้งดการขายทอดตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ หากศาลไม่มีคำสั่งอนุญาตตามที่ขอ ให้รายวงานอธิบดีกรมบังคับคดีเพื่อพิจารณาต่อไป

          หมายเหตุ : ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่นใดนอกจากที่ระบุข้างต้น ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีมีอำนาจพิจารณาสั่งการได้ตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ประชาชนที่มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  จึงขอแจ้งประกาศให้ผู้ที่จะมาติดต่อทราบโดยทั่วกัน

Sub.led.go.th

Advertisement

Advertisement

News ข่าวรถยนต์รถใหม่ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด