Promotion โปรโมชั่น ประกันรถยนต์

โปรโมชั่น ประกันรถยนต์

7 ประโยชน์ของการทำประกันภัยรถยนต์

7 ประโยชน์ของการทำประกันภัยรถยนต์ จากหนังสือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้คำจำกัดความของการประกันภัยรถยนต์ไว้ว่า การที่บุคคลหนึ่งซึ่งในที่นี้ เรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” ได้โอนความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไปให้บุคคลไปให้ อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย” รับเสี่ยงภัยแทนโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับประกันภัยเป็นการตอบแทนในการที่ผู้รับประกันภัยยอมเสี่ยงภัยนั้น ซึ่งเงินจำนวนนี้ เรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” เมื่อผู้รับประกันภัยยอมเสี่ยงภัยแทนผู้เอาประกันภัยแล้ว หากรถยนต์คัน ที่เอาประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวรถยนต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งภายนอกและที่โดยสารอยู่ในรถยนต์คันนั้นผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เท่ากับจำนวน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ตกลงทำสัญญาไว้ ซึ่งเงินจำนวนเงินที่ตกลงทำสัญญาไว้ เรียกว่า “จำนวนเงินเอาประกันภัย” โดยสรุปแล้ว...

ใหม่! พี่ช้างคืนเงิน จากไทยประกันภัย

ใหม่! พี่ช้างคืนเงิน จากไทยประกันภัย  เราไม่ได้อัพเดทข้อมูลประกันรถยนต์กันมานานวันนี้เลยจัดให้สักหน่อยสำหรับประกันรถยนต์ใหม่ล่าสุดของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  สำหรับประกันภัยชั้นหนึ่ง "พี่ช้างคืนเงิน" ขับรถดี 3 ปี รับเงินคืน ครึ่งหนึ่ง นับเป็นอีกประกันภัยรถยนต์ทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์ทุกท่าน กรมธรรม์นี้ผู้ขับปลอดภัย และ ประหยัดมากถึง 50%  จุดเด่นประกันภัยชั้นหนึ่ง "พี่ช้างคืนเงิน " ขับขี่ดี 3 ปี รับเงินคืน...