car250.com เว็บไซต์ของคนรักรถ ข่าวรถใหม่

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023
News ข่าวรถยนต์รถใหม่

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 วันหยุดราชการ 4 , 6 และ 11 พฤษภาคม 2563 3 เส้นทาง

Advertisement

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฯ

โดยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

ในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 (วันฉัตรมงคล) วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา) และวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 (วันพืชมงคล)

โดยมีด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ยกเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่านฯ ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่านฯ และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่านฯ

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานฯฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบ
ทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) รวม 2 ฉบับ

ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทฯ ผู้รับสัมปทานให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษได้รับประโยชน์โดยจะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง 3 สายทางในวันหยุดราชการประจำปีตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ 19 วัน) อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี และต่อมากระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เพื่อยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2550

อย่างไรก็ตาม การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันที่ 4, 6 และ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีในช่วงนี้ กทพ. มิได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ เพราะอยู่ในระหว่างประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงมิได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของประชาชน หากแต่เพื่อรักษาประโยชน์แก่ประชาชนผู้จำเป็นต้องใช้ทางพิเศษ รวมถึงรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่จะต้องเดินทางในวันเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่วงกำหนดเวลาห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น กทพ.จะจำกัดการให้บริการสำหรับทางพิเศษทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดฯ

Advertisement

Advertisement

News ข่าวรถยนต์รถใหม่ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด