Advertisement

Advertisement

สอบใบขับขี่ใหม่ และ ต่ออายุ ปี 2563 เตรียมอะไร ?

สอบใบขับขี่ใหม่ และ ต่ออายุ ปี 2563 เตรียมอะไร ?

Advertisement

Advertisement

การสอบใบขับขี่ในแต่ละปี มีรายละเอียดที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ทีมงานจะอัพเดทการต่ออายุใบขับขี่ในปี 2563 หรือ ปัจจุบัน ซึ่งอาจช่วยให้ท่านสามารถต่อใบขับขี่ได้สะดวกมากขึ้น

การอบรมใบขับขี่ใหม่

 • การอบรมใบขับขี่ใหม่ สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ ทั้งแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ ช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th:4441/web_booking/page/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT SMART QUEUE และผ่านทางโทรศัพท์ของแต่ละสำนักงานขนส่ง

รายชื่อสำนักงานขนส่งที่รับจองคิวล่วงหน้า

 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 บางขุนเทียน-ชายทะเล
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 สวนผัก
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 สุขุมวิท
 • สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 หนองจอก
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด เปิดรับคำขอตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนั้นๆ

เอกสารในการสอบใบขับขี่ใหม่

Advertisement

Advertisement
 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 30 วัน

เพิ่มเติม

ต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรม ทดสอบข้อเขียน ก่อน 09.00 น.

เจ้าของรถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน

กาารเปลี่ยนใบขับขี่บุคคลชั่วคราวจาก 2 ปี เป็น 5 ปี

 • คุุณสมบัติของผู้ต่อใบขับขี่ได้แก่
  • ถือใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และจักรยานยนต์ชั่วคราว 2 ปี และไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 (อายุไม่ต่ำกว่า 18, มีความรู้ความสามารถในการขับรถ, ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่, ฯลฯ)
  • ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่จะพ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือนแล้ว
  • หากใบขับขี่ขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 1584
 • เอกสารในการต่อใบขับขี่
  • ใบขับขี่ที่ถืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตัวจริง
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • ใบรับรองแพทย์ โดยต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน (ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน)
 • ขั้นตอนการดำเนินการ
  • ตรวจสอบเอกสาร และคำขอ
  • ทดสอบร่างการ (ทดสอบการมองเห็นสี , ทดสอบสายตาทางลึก , ทดสอบสายตากว้าง , ทดสอบความสามารถในการเบรคเท้า)
  • ถ่ายรูป และ พิมพ์ใบขับขี่
  • ชำระเงินค่าธรรมเนียม 505 บาท (มอเตอร์ไซค์ 255 บาท)
 • เพิ่มเติม
  • ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน
  • กรณีหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มข้อเขียน
  • กรณีหมดอายุ 3 ปี เพิ่มอบรม , ข้อเขียน , ทดสอบขับรถ

ต่อใบขับขี่รถส่วนบุคคลจาก 5 ปี เป็น 5 ปี

 • คุณสมบัติผู้ต่อใบขับขี่
  • มีใบขับขี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์เดิมอยู่แล้ว
  • ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ
  • กรณีขาดต่อเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 1584
 • เอกสารในการต่อใบขับขี่
  • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
  • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ขั้นตอนการดำเนินการ
  • ตรวจสอบเอกสาร และคำขอ
   ทดสอบร่างการ (ทดสอบการมองเห็นสี , ทดสอบสายตาทางลึก , ทดสอบสายตากว้าง , ทดสอบความสามารถในการเบรคเท้า)
  • ดูและฟัง VDO 1 ชั่วโมง
  • ถ่ายรูป และ พิมพ์ใบขับขี่
  • ชำระเงินค่าธรรมเนียม 505 บาท (มอเตอร์ไซค์ 255 บาท)
 • เพิ่มเติม
  • ต่อใบขับขี่ล่วงหน้าไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 เดือน
  • กรณีหมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เพิ่มข้อเขียน
  • กรณีหมดอายุ 3 ปี เพิ่มอบรม , ข้อเขียน , ทดสอบขับรถ
  • รอบแรกจะเริ่มที่ 09.00 น. และ รอบสุดท้ายเริ่มที่ 14.00 น. สะดวกไปตอนไหนก็เลือกเวลาให้ดี

Advertisement

Advertisement

ใส่ความเห็น

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้