Advertisement

Advertisement

เปิดต่อใบขับขี่ 8 มิ.ย. และ เต็มกระบวนงาน 22 มิ.ย. เฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้า

เปิดต่อใบขับขี่ 8 มิ.ย. และ เต็มกระบวนงาน 22 มิ.ย. เฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้า

Advertisement

Advertisement

กลุ่มผู้จองคิวไว้แล้ว 
ช่วงที่ 1️⃣ ตั้งแต่ 8 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
การดำเนินการที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน เช่น ต่อ2ปีเป็น5ปี ใบขับขี่หาย อบรมออนไลน์แล้ว ใบขับสากล เป็นต้น
ช่วงที่ 2️⃣ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เปิดเพิ่มเติมกระบวนงานที่ต้องอบรมที่สำนักงาน

ผู้ที่เคยจองแล้วตรวจสอบสิทธิ ตั้งแต่ 6 – 30 มิ.ย. 63
ที่ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/

กลุ่มผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน
จองคิวได้ทุกกระบวนงาน ตั้งแต่ 1 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผ่านแอป DLT Smart Queue
iOS : 
https://apple.co/2GIHARd
แอนดรอยด์ : 
http://bit.ly/2IkLpyO
หรือ 
https://gecc.dlt.go.th

ช่วงแรก เปิดให้บริการในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


(1) การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
(2) การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(3) การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
(4) การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(5) ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
(6) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
(7) การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
(8) การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
(9) การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
(10) การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
(11) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

  • สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน
  • การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning สามารถตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  • รวมถึงสามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก
  • หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

  • ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
  • ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
  • ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ

  • ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
  • ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งมีการจำกัดการจำนวนผู้เข้ารับบริการ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ ให้แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก กรมการขนส่งทางบกต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

Advertisement

Advertisement

ใส่ความเห็น

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้