car250.com เว็บไซต์ของคนรักรถ ข่าวรถใหม่

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2022
News ข่าวรถยนต์รถใหม่

โดนปรับหนัก! นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัด ปรับไม่เกิน 2,000 บาท เริ่ม 5 ก.ย. 65

Advertisement

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2565 จำนวน 18 หน้า โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลบังคับใช้ในอีก 4 เดือนข้างหน้า หรือวันที่ 5 กันยายน 2565

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ นอกจากเรื่อง การกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กที่เจ้าของรถจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีแล้ว

ส่วนประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้งผู้ขับขี่ และคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น (เบาะหลัง) ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

ซึ่งหลังจากนี้ เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน หรือประมาณต้นเดือนก.ย.2565 ผู้โดยสารที่นั่งตอนหลังทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์สาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถรับจ้างทั่วไป จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่โดยสารในรถตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ยังมีอีกประเด็นสำคัญที่กำหนดไว้ ระบุว่า มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์
  2. คนโดยสาร ที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

ราชกิจจานุเบกษา

Advertisement

Advertisement

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

News ข่าวรถยนต์รถใหม่ ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด